شفافیت مالی در سال ۱۳۹۸

مصارف:۱٬۴۱۹٬۷۲۰ میلیون ریال

فعالیت هایی که موجب خروج وجه نقد می شود

منابع: ۱٬۵۴۲٬۷۶۹ میلیون ریال

فعالیت‌هایی که موجب تحصیل وجه نقد می‌شود