شفافیت مالی در سال ۱۳۹۹

مصارف:۱٬۱۲۲٬۶۷۳ میلیون ریال

فعالیت هایی که موجب خروج وجه نقد می شود

منابع: ۱٬۲۹۰٬۲۸۱ میلیون ریال

فعالیت‌هایی که موجب تحصیل وجه نقد می‌شود