شیوه نامه ها

  • شیوه نامه ارتقا رتبه
  • شیوه نامه انتخاب کارمند نمونه دانشگاه خلیج فارس
  • فرم ارزیابی
  • معیارهای شایستگی رفتاری
  • شاخص ها
  • شیوه نامه اجرایی ارزيابي عملكرد (فایل پی دی اف)
  • شیوه نامه اجرایی ارزيابي عملكرد (فایل ورد)
  • شرح وظایف پست های سازمانی