آیین نامه ها

  • آیین استخدامی اعضای هیئت علمی
  • آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی
  • آیین نامه تشکیلات دانشگاهها و موسسات
  • دستورالعمل نظام بررسی پیشنهاد