مرتضی رحمانی

دبیر امور رفاهی شماره تماس: ۳۱۲۲۲۰۴۰

آقای سلیمان زاده

مسئول مهمان سرا شماره تماس: ۳۱۲۲۲۰۴۰

آقای عباسی

مسئول استادسرا شماره تماس: ۳۱۲۲۲۰۴۰